© 2013  itrc.com |  All Rights Reserved. Hosted on Free Thailand.com  ภาวะผู้นำสำหรับคนรุ่นใหม่  ( GEN-Y Leadership ) 1. เพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการบริหารงานโดยใช้ทักษะของการเป็นผู้นำ 2. เพื่อปรับบุคลิคภาพของหัวหน้างานให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้านภาวะผู้นำไปใช้ในชีวิตการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิยากร : คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : หัวหน้างาน จำนวน : 20 คน รูปแบบการฝึกอบรม : บรรยาย/เวอร์คช้อป ระยะเวลาฝึกอบรม : 6 ชั่วโมง ในปัจจุบันเป็นยุคของคน Generation Y ที่กำลังก้าวขึ้นสู่ การเป็นผู้นำทางธุรกิจและองค์กร ซึ่งภาวะผู้นำสำหรับคนรุ่นใหม่ เป็นกุญแจที่สำคัญของการบริหารงานสำหรับองค์กร ให้ประสบ ความสำเร็จ การทำงานเป็นทีมจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการ ผลักดันให้องค์กรเดินหน้า ไปอย่างมีเป้าหมาย  การบรรยายจากวิทยากรที่มากประสบการณ์ มีกิจกรรมสำหรับผู้เข้าอบรมได้ มีโอกาสแสดงภาวะผู้นำ กำหนดการอบรม 1. อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี (อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น,TNI) 2. อาจารย์อุดม สลัดทุกข์ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้าน TPM และ Problem Solving) 3. อาจารย์ยงยุทธ วรรณา (ผู้แต่งหนังสือ เรื่องดีๆ ของผู้ชายคิดบวก) ตารางการฝึกอบรม : หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ข่าวสัมมนา HBI สัมนาเคล็ดลับ บริษัทไอทีอาร์ซี จำกัด  (TAX ID: 0135555019644) 115 ซอย 63/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 TEL. (+66) 2 -996-0847, 06-4238-9519 FAX. (+66) 2-549-7420