© 2013  itrc.com |  All Rights Reserved. Hosted on Free Thailand.com  ภาวะผู้นำสำหรับคนรุ่นใหม่  ( GEN-Y Leadership )   อาจารย์พลายชุมพล (สานุพันธ์)ใบศรี (อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, TNI) ดร. อุดม สลัดทุกข์ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านTPM และ Problem solving) อาจารย์ยงยุทธ วรรณา (ผู้แต่งหนังสือเรื่องดีๆ ของผู้ชายคิดบวก) o ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของคน Generation Y  ที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจและองค์กร  ภาวะผู้นำ สำหรับคนยุคใหม่ เป็นกุญแจสำคัญของการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จ การทำงานเป็นทีมอย่างมี เป้าหมาย ผู้นำที่ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามสายบังคับบัญชาต้องรู้ บทบาทนำองค์กรไปสู่ ความสำเร็จ ภาวะผู้นำสำหรับคนยุคใหม่จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารงานครองใจผู้ใต้บัญชา  ผู้บริหารระดับสูง และผู้ร่วมงาน ปลุกสุดยอดพลังแห่งทัศนคติ (Ultimate Power of Attitude )   อาจารย์ยงยุทธ วรรณา (ผู้แต่งหนังสือเรื่องดีๆ ของผู้ชายคิดบวก) o ทรัพยากรมนุษย์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร ให้ประสบความสำเร็จ ทัศนคติเป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่สามารถผลักดันสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ การปลุกสุดยอดพลังที่ซ่อนเร้น ภายในเพื่อไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของบุคลากรและองค์กร แม้เพียงจุดเล็กๆ แต่เชื่อว่าเป็นจุด ประกายแห่งแรงบันดาลใจ อันทรงพลังต่อไป การเปลี่ยนความสูญเสียให้เป็นกำไร ( 7 Wastes to Profit ) อาจารย์พลายชุมพล (สานุพันธ์) ใบศรี (อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, TNI) ดร. อุดม สลัดทุกข์ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านTPM และ Problem solving) อาจารย์ยงยุทธ วรรณา (ผู้แต่งหนังสือเรื่องดีๆ ของผู้ชายคิดบวก) o การประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุน ลดความ สูญเสีย และสร้างกำไร การถ่ายทอดคความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับในการแก้ไข ความสูญเปล่า เป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญและมุ่งปรับปรุงวิธีการทำงานให้สร้างกำไรอย่างมี ประสิทธิผล และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดไป การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ( Leadership and Team Building )   โดยอาจารย์พลายชุมพล (สานุพันธ์) ใบศรี (อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, TNI) อาจารย์ยงยุทธ วรรณา (ผู้แต่งหนังสือเรื่องดีๆ ของผู้ชายคิดบวก) o ทรัพยากรมนุษย์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร ให้ประสบความสำเร็จ ทัศนคติเป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่สามารถผลักดันสู่ความ สำเร็จที่ยิ่งใหญ่ การปลุกสุดยอดพลังที่ซ่อนเร้น ภายในเพื่อไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของบุคลากรและองค์กรแม้เพียงจุดเล็กๆ แต่เชื่อว่าเป็นจุดประกาย แห่งแรงบันดาลใจ อันทรงพลังต่อไป ข่าวสัมมนา HBI สัมนาเคล็ดลับ บริษัทไอทีอาร์ซี จำกัด  (TAX ID: 0135555019644) 115 ซอย 63/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 TEL. (+66) 2 -996-0847, 06-4238-9519 FAX. (+66) 2-549-7420